Get Adobe Flash player

ศิลปะการนำเสนออย่างมืออาชีพ89789645

รายละเอียดแบบย่อ
ศิลปะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
ข้อมูลเบื้องต้น
ต้องการ: ขาย
ราคา: 7800  บาท
หมวดหมู่: การศึกษา เรียนต่อ ติวต่างๆ
เปิดดู: 3  ครั้ง
สอบถาม: 0  ครั้ง
คำค้น:  สัมนา, อบรม, การอบรมพนักงาน
แก้ไขประกาศเมื่อ: 18 ก.ค. 2560 เวลา 04:01  น.
ติดต่อ
ชื่อ: กุสุมา
ที่อยู่: บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
โทรศัพท์: 099-162-9559 คุณฝน
อีเมล์: kusumatess@gmail.com
เว็บไซด์: http://www.tesstraining.com
รายละเอียดประกาศ

 

ศิลปะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

วันที่อบรม 15 สิงหาคม 2560 | ราคา 7,800 บาท


 

หลักการและเหตุผล

 หากเราสังเกตจะพบว่า ในแต่ละวัน ภายในองค์กรจะมีการนำเสนออยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางโทรศัพท์ การประชุม การสอนงาน การเสนอแผนงาน การขออนุมัติงบประมาณการรายงานผลการดำเนินงาน ฯลฯ ซึ่งการนำเสนอทั้งหมดนั้นก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานเพื่อผลสำเร็จขององค์กรนั้นเอง
           ผู้นำเสนอจึงควรต้องเข้าใจวัตถุประสงค์การนำเสนอในแต่ละรูปแบบที่มีอยู่ในองค์กร ต้องมีทักษะในการพูด มีเครื่องมือการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจง่ายแก่ผู้ฟัง มีการลำดับความความสำคัญการนำเสนอที่ดีเพื่อการบริหารเวลาการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม ต้องมีจิตวิทยาเพื่อสร้างแรงดึงดูดแก่ผู้ฟัง มีบุคลิกภาพที่สร้างการยอมรับและมั่นใจแก่ผู้ฟังการนำเสนอ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมรู้จัก เข้าใจรูปแบบและวัตถุประสงค์การนำเสนอที่มีอยู่ในองค์กร

2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมเรียนรู้ลักษณะของการนำเสนอที่ดี

3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ด้านจิตวิทยาการนำเสนอด้วยการแบบวิเคราะห์ผู้ฟัง

4. เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีทักษะในการเตรียมเนื้อหาที่ดีก่อนการนำเสนอ

5. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีโอกาสฝึกการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำเสนอ

6. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้เกิดทักษะการตอบคำถามจากการนำเสนอได้อย่างชัดเจน

หัวข้อในการฝึกอบรม

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอที่มีอยู่ในองค์กร

2. ลักษณะของการนำเสนอที่ดี

3. จิตวิทยาการวิเคราะห์ผู้ฟัง

4. การเตรียมเนื้อหาการนำเสนอที่ดี

5. การจัดทำสื่อเพื่อการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการนำเสนอ

7. การตอบข้อซักถามในการนำเสนอได้อย่างชัดเจน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมรู้จักการนำเสนอหลากหลายรูปแบบที่มีอยู่ในองค์กร และเข้าใจวัตถุประสงค์ของการนำเสนอแต่ละรูปแบบ

2. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อสร้างเทคนิคการนำเสนอน่าสนใจแก่ผู้ฟังได้มากขึ้น

3. ผู้เข้าอบรมสามารถเตรียมเนื้อหา ลำดับใจความสำคัญการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบสื่อเพื่อใช้ในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจโดยง่ายแก่ผู้ฟัง

5. ผู้เข้าอบรมมีบุคลิกภาพที่ดีในการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กำหนดการ หลักสูตร “ศิลปะการนาเสนอ

วันที่ ของการอบรม

09:00-09:30 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอที่มีอยู่ในองค์กร

09:30-10:00 ลักษณะการนำเสนอที่ดี

10:00-10:30 ฝึกภาคปฏิบัติที่ 1

10:30-10:45 เบรคเช้า

10:45-11:30 จิตวิทยาการวิเคราะห์ผู้ฟัง

11:30-12:00 ฝึกภาคปฏิบัติที่ 2

12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:15 การเตรียมเนื้อหาและการผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอที่ดี

14:15-14:30 เบรคบ่าย

14:30-15:30 ฝึกภาคปฏิบัติที่ 3

15:30-16:00 สรุปกระบวนการเรียนรู้ และตอบข้อซักถาม

วันที่ 2 ของการอบรม

09:00-10:00 การพัฒนาบุคลิกภาพในการนำเสนอ

10:00-10:15 เบรคเช้า

10:15-11:00 Information Graphic

11:00-12:00 การตอบข้อซักถามเพื่อการนำเสนอ

12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:15 ฝึกภาคปฏิบัติที่ 4

14:15-14:30 เบรคบ่าย

14:30-15:30 ปัญหาและอุปสรรคในการนำเสนอ

15:30-16:00 สรุปกระบวนการเรียนรู้ และตอบข้อซักถาม

 

 วิทยากรฝึกอบรม       อาจารย์ปิยะนุช บุญประคอง
               การศึกษา
               ปริญญาโท        * บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
               ปริญญาตรี        * บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                                   * ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

               ประสบการณ์ในการทำงาน มีประสบการณ์ในการทำงาน 21 ปี โดย 16 ปี ในสายงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 5 ปีในสายบริหารการตลาด และเป็นการทำงานกับองค์กรธุรกิจที่มีความหลากหลายประกอบด้วย อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จำนวน 13 ปี, ธุรกิจที่ปรึกษาจำนวน 3 ปี, ธุรกิจยานยนต์จำนวน 2 ปี, ธุรกิจ Muli-level marketing จำนวน 2 ปี, การธนาคารจำนวน 1 ปี

 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ.26

 

 

Public Training & In-House Training

สอบถามฝ่ายบัญชี สมัครงาน และด้านอื่นๆ

Tel: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID : Tesstraining
Email: Contact.tesstr@gmail.com

สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
ชื่อผู้ติดต่อ*
(จำนวนไม่เกิน 20 ตัวอักษร)
อีเมล์
(อีเมล์นี้จะไม่แสดงในหน้าเว็บ ใช้สำหรับติดต่อ รับส่งข้อความจากผู้ซื้อ)
ข้อความ*
(จำนวนไม่เกิน 6,000 ตัวอักษร)
รหัสอักษรภาพ*

(พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงอยู่ในภาพ)