Get Adobe Flash player

สู่ความเป็นเลิศในอาชีพผู้ช่วยผู้บริหารหรือเลขานุการยุคใหม่5489789

รายละเอียดแบบย่อ
เทคนิคสู่ความเป็นเลิศในอาชีพผู้ช่วยผู้บริหารหรือเลขานุการยุคใหม่
ข้อมูลเบื้องต้น
ต้องการ: ขาย
ราคา: 3900  บาท
หมวดหมู่: การศึกษา เรียนต่อ ติวต่างๆ
เปิดดู: 2  ครั้ง
สอบถาม: 0  ครั้ง
คำค้น:  อบรมสัมนา, อบรม, สัมนา
แก้ไขประกาศเมื่อ: 18 ก.ค. 2560 เวลา 03:57  น.
ติดต่อ
ชื่อ: กุสุมา
ที่อยู่: บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
โทรศัพท์: 0991629559
อีเมล์: kusumatess@gmail.com
เว็บไซด์: http://www.tesstraining.com
รายละเอียดประกาศ

 

เทคนิคสู่ความเป็นเลิศในอาชีพผู้ช่วยผู้บริหารหรือเลขานุการยุคใหม่

วันที่อบรม 02 สิงหาคม 2560 | ราคา 3,900 บาท


 

เปิดโอกาสให้เลขานุการที่มาจากต่างหน่วยงาน ได้มาร่วมกันแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำหน้าที่ในนายรู้สึกว่าเป็นมือขวามืออาชีพ ต้องดูแลรับผิดชอบงานต่างๆ ของผู้บริหาร ซึ่งล้วนแต่เป็นงานที่สำคัญยิ่ง และส่งผลต่อความสำเร็จและภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ช่วยผู้บริหารหรือเลขานุการจะต้องมีทักษะต่างๆ ในการจัดการงานของตนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ช่วยผู้บริหารหรือเลขานุการ ได้รับประโยชน์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดังนี้

1.      เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างถูกต้อง

2.      เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถพัฒนาทักษะและสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นเลขานุการมืออาชีพต่อไป

3.      เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ ในศิลปะในการครองใจเจ้านาย

4.      เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

หัวข้อการอบรมสัมมนา

บทบาท หน้าที่และจรรยาบรรณของเลขานุการ

-  ความหมายของคำว่า “เลขานุการ”

-  ประเภทของเลขานุการ

-  บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการ

-  กิจนิสัยที่พึงประสงค์ของเลขานุการ

-  จรรยาบรรณของเลขานุการ

-  การเตรียมความพร้อมการเป็นเลขานุการมืออาชีพ

-  เลขานุการที่ดีในทัศนคติของผู้บริหาร

ศิลปะการครองใจเจ้านาย

-  ศิลปะการทำงานร่วมกับเจ้านายแต่ละประเภท

(มีการทำWorkshop)

-  การคิดและทำงานแทนเจ้านายในการบริหารงานทั่วไป

-  การบริหารเวลาให้เจ้านายและตนเองอย่างเหมาะสม

-  การสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจกับเจ้านาย

(มีการทำWorkshop)

เทคนิคในการรับคำสั่งและการจัดลำดับความสำคัญของงาน

-  วิธีปฏิบัติในการรับคำสั่งโดยตรงจากเจ้านาย

-  วิธีปฏิบัติในการรับคำสั่งจากบันทึกการสั่งงานของเจ้านาย

-  วิธีปฏิบัติในการรับคำสั่งทางโทรศัพท์จากเจ้านาย

-  การจัดลำดับความสำคัญของงาน

การพัฒนาบุคลิกภาพ

- การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายใน และภายนอก

(มีการทำWorkshop)

วิธีการอบรมสัมมนา  ทำความเข้าใจในเรื่องของการเป็นเลขานุการ อธิบายพร้อมยกตัวอย่างจริง มีการทำ Workshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

วิทยากร  อาจารย์นุชรี วงศ์สุนทร

-  อดีตเลขานุการผู้บริหารระดับสูงในองค์กรเอกชน

-  ผู้ชำนาญการด้านฝึกอบรม โดยนำความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์ตรงกว่า 12 ปีที่ได้รับจากการทำงานมาประยุกต์ใช้ในการอบรมสัมมนา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

-  เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าภายใต้แบรนด์ devaaura

 

ประวัติการศึกษา

- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

-  กำลังศึกษาต่อ STAMFORD INTERNATIONAL UNIVERSITY

          ผ่านการอบรมหลักสูตร

- กลยุทธ์เลขานุการมือขวาผู้บริหาร เมื่อปี 2550

-เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล เมื่อปี 2550

- การวางแผนกลยุทธ์ เมื่อปี 2551

- การสื่อสารทางธุรกิจ เมื่อปี 2551

-  English General Conversation เมื่อปี 2552

-  Complaint..Management..&..Service Communication เมื่อปี 2552

-  ก้าวสู่จุดสุดยอดด้วยการทำงานเชิงรุก เมื่อปี 2552

-  การเป็นวิทยากรฝึกอบรมในองค์กร เมื่อปี 2552

-  ผู้นำทีมที่ทรงประสิทธิผล เมื่อปี 2552

- เทคนิคการทำ Training Road Map และการวางแผนเพื่อเปลี่ยนพัฒนาบุคลากร เมื่อปี 2553

- การบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร เมื่อปี 2553

- Functional Competency เมื่อปี 2555

-Training Road Map เมื่อปี 2555

- กลยุทธ์การให้บริหารที่เป็นเลิศ เมื่อปี 2556

-  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving & Decision Making) เมื่อปี 2556

- HAPPY WORKPLACE

 

 

Public Training & In-House Training

สอบถามฝ่ายบัญชี สมัครงาน และด้านอื่นๆ

Tel: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID : Tesstraining
Email: Contact.tesstr@gmail.com

สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
ชื่อผู้ติดต่อ*
(จำนวนไม่เกิน 20 ตัวอักษร)
อีเมล์
(อีเมล์นี้จะไม่แสดงในหน้าเว็บ ใช้สำหรับติดต่อ รับส่งข้อความจากผู้ซื้อ)
ข้อความ*
(จำนวนไม่เกิน 6,000 ตัวอักษร)
รหัสอักษรภาพ*

(พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงอยู่ในภาพ)