Get Adobe Flash player

แก้ไขปัญหาหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5G & 5Why86565

รายละเอียดแบบย่อ
แก้ไขปัญหาหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5G & 5Why
ข้อมูลเบื้องต้น
ต้องการ: ขาย
ราคา: 3900  บาท
หมวดหมู่: การศึกษา เรียนต่อ ติวต่างๆ
เปิดดู: 2  ครั้ง
สอบถาม: 0  ครั้ง
คำค้น:  สัมนา, อบรม, การอบรมพนักงานขาย
แก้ไขประกาศเมื่อ: 18 ก.ค. 2560 เวลา 02:55  น.
ติดต่อ
ชื่อ: กุสุมา
ที่อยู่: บริษัทเทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
โทรศัพท์: 099-162-9559 คุณฝน
อีเมล์: kusumatess@gmail.com
เว็บไซด์: http://www.tesstraining.com
รายละเอียดประกาศ

 

การบริหารและแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5G & 5Why

วันที่อบรม 26 กรกฎาคม 2560 | ราคา 3,900 บาท


 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ขนส่ง นำเข้า/ส่งออก เทรดดิ้ง แม้กระทั่งอุตสาหกรรมบริการ และอื่นๆ คงจะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ เทคนิคการวิเคราะห์หารากเหง้าปัญหาที่แท้จริง เพราะในการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใดจะต้องเผชิญกับปัญหาที่ต้องดำเนินแก้ไขอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาการเลือกเครื่องมือมาใช้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะนำมาช่วยในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการบริหารงาน บริหารองค์กร แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต การแก้ปัญหาในองค์กร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการที่เป็นระบบ เพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ หลักการ 5Why Analysis จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญและถูกนำมาใช้เพื่อให้สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของปัญหา และที่ขาดไม่ได้เลยคือหลัก 5G เป็นพื้นฐานที่ต้องมี ก่อนที่จะไปใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาตัวอื่นๆ (Problem Solving Tools) ไม่ว่าจะเป็น Six Sigma, Lean Manufacturing หรือ QCC เป็นต้น

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1.     เข้าใจหลักการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

2.     เพื่อให้เข้าใจและประยุกต์ใช้หลักการ 5G และ 5Why ในการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

3.     สามารถวางแผนป้องกันและลดปัญหาที่เกิดซ้ำได้

 

เนื้อหาหลักสูตร :

• ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ

• ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Process)

• ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวของต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา

• แนวคิดการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา

การหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)

• เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือ QC 7 Tools

• เทคนิคการนำ QC 7 Tools มาใช้งาน

• หลักการและแนวคิดของ PDCA

• หลักการของเครื่องมือ 5 G

• หลักการของเครื่องมือ 5 Why Analysis

• เทคนิคการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ 5 Why Analysis

• กิจกรรมกลุ่ม Work Shop case study + อภิปราย

• หลักการจำลองสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์ปัญหา

• การประยุกต์ใช้ 5 G กับเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาอื่นๆ

• เทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องมือ 5G กับ 5 Why

• การยืนยันสาเหตุที่แท้จริงและการวางแผนแก้ไขการวิเคราะห์ปัญหาในอนาคต

• ข้อแตกต่างระหว่าง Error กับ Defect

• หลักการของ POKA-YOKE

• หลักการของระดับขั้นการป้องกัน

• การวางแผนป้องกันและลดปัญหาที่เกิดซ้ำ

• กิจกรรมกลุ่ม Work shop case study + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย

ถาม - ตอบ

 

วิทยากร : อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

ประวัติการศึกษา

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น (ไทย – เยอรมัน) สาขา เครื่องกล

 

ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

- ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)

- หัวหน้าทีมวิศวกรอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

- หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

- หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

- หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

- หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรักษาการหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด

- หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท ไทเซอิ พลาส (ประเทศไทย) จำกัด

- หัวหน้าแผนกประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท เอสเจ มิโครน จำกัด

- วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท อินเนอร์ยี่ ออโตโมทิฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

- วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (SOC, ELV, RoHS, REACH–SVHC, IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc.) บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็กทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

- วิศวกรโรงงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท เอ็น ซี ไอ จำกัด

- วิศวกรเครื่องกล บริษัท บิลเลี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- วิศวกรที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานหม้อไอน้ำ บริษัท มาสเตอร์ คอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประสบการณ์ฝึกอบรมต่างประเทศ

- ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุผลิตภัณฑ์ขั้นสูง ที่บริษัท มาสด้า คอร์ปอเรชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 4 เดือน

- ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่บริษัท ยังซิน เมทัล จำกัด ณ ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเวลา 45 วัน

ประสบการณ์ด้านวิทยากรที่ปรึกษา

 หัวข้อ : International Material Data System (IMDS), การวิเคราะห์ปัญหางาน, ภาวะผู้นำ, การสร้างพนักงานคุณภาพในองค์กร, การควบคุมคุณภาพ, ระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า ให้กับโรงงานและบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก

 ลักษณะการอบรม :

1.     การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 30 % ปฏิบัติ 70 %

2.     ทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย

 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

Ø ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมอื่นๆ

Ø วิศวกร

Ø หัวหน้างาน QC/QA , R&D, New Model

Ø หัวหน้างานฝ่ายผลิต

Ø ช่างเทคนิค

Ø บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน

 

ราคา บุคคลทั่วไป 3,900 บาท

สมาชิก/โอนก่อน 3,500 บาท

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านล่ะ 2,900 บาท

 

 

Public Training & In-House Training

สอบถามฝ่ายบัญชี สมัครงาน และด้านอื่นๆ

Tel: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID : Tesstraining
Email: Contact.tesstr@gmail.com

สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
ชื่อผู้ติดต่อ*
(จำนวนไม่เกิน 20 ตัวอักษร)
อีเมล์
(อีเมล์นี้จะไม่แสดงในหน้าเว็บ ใช้สำหรับติดต่อ รับส่งข้อความจากผู้ซื้อ)
ข้อความ*
(จำนวนไม่เกิน 6,000 ตัวอักษร)
รหัสอักษรภาพ*

(พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงอยู่ในภาพ)